Høring Nasjonal transportplan

Vi vil berømme regjeringen for en god beskrivelse av mulighetene som ligger i fremtidsrettet teknologi. Digitalisering og intelligente transportsystemer blir sentralt for å få på plass nye tjenester for morgendagens mobilitetsløsninger. ITS kan bidra til økt sikkerhet, bedre trafikkflyt og sanntidsinformasjon til trafikantene, sa Vigdis Sværen, daglig leder i Integra, i høringen i forbindelse med regjeringens forslag til Nasjonal transportplan.

Intelligente trafikksystemer
-Integras medlemsbedrifter har, i samarbeid med Statens veivesen og Forskningsrådet, utviklet avanserte kommunikasjonsenheter (ITS-stasjoner) for Intelligente Transportsystemer. Vi stiller oss bak ITS og teknologisatsingen i meldingen, men satsingen må forsterkes.

Samordnet og ambisiøs teknologisatsing 
Vi mener at meldingen er for pessimistisk når den beskriver ITS teknologiens modenhet og savner en tydelig ambisjon fra regjeringen om å bygge ett nytt teknologiben. Vi mener det er mulig å skape ny industri, der norske bedrifter kan ta en ledende rolle også i et internasjonalt marked.

Teknologien finnes
Det er viktig med tydelige krav til ITS-systemer og teknisk infrastruktur i nye samferdselsprosjekter. Mye av teknologien og løsningene finnes. Vi må komme raskere fra gode ideer og piloter til faktisk anvendelse. Samferdselsdepartementet og tilhørende etater må utarbeide anskaffelser og kravspesifikasjoner basert på åpne standarder og ikke proprietære løsninger

Involver bedriftene
Vi har savnet et styrende og koordinerende organ som kan samordne satsingen på området. Vi håper det nye mobilitets- og teknologirådet kan ta denne rollen. Men det er viktig at det engasjementet og kompetansen som allerede finnes i bedriftene, organisasjoner og råd – for eksempel Integra og ITS Norge - også blir involvert. Dette gjelder spesielt når prioritering for satsing i nye piloter og innovasjonsprosjekter i Pilot-T og Smart transport skal gjøres.

Britisk BNP skisserer at markedet internasjonalt for smarte mobilitetsløsninger vil være på 900 mrd. pund innen 2025. Dette er et marked det er viktig at norske aktører kan ta del i, avsluttet Sværen.

Se innslaget her 

Les høringsnotatet her