Satsing på Intelligente transportsystemer (ITS)

Samferdselsdepartementet varsler i budsjettforslaget at Statens vegvesen øker satsingen på ITS-piloter. Formålet er bl.a. bedre å forstå utfordringer og muligheter med teknologien på kort og lang sikt. Sentralt i pilotene er bruk av standarder innen Samvirkende ITS.

-For Integras samferdselsmedlemmer er det svært viktig at ITS nå prøves ut og deretter rulles ut i større skala. Det vil komme trafikanter, reisende og trafikketatene til gode. For våre medlemmer handler dette i tillegg om at norske leverandørbedrifter kommer i front for å konkurrere om leveranser til både et nasjonalt og et europeisk marked, sier Vigdis Sværen, daglig leder i Integra.

Det er også gledelig at det satses på vei- og trafikkdata. Statens vegvesen har data om bl.a. kjøreforhold og trafikksituasjoner. I budsjettet leser vi at Statens vegvesen, innen utgangen av 2019 vil tilrettelegge en nasjonal felles tilgang til etatens vei- og trafikkdata i tråd med ITS-direktivets krav og brukernes behov. Dette ser vi og våre medlemmer også frem til, sier Sværen.

For mer informasjon, se side 105 i budsjettproposisjonen fra Samferdselsdepartementet (SD)