Integras partnerskap i ITS Arena

Mer forutsigbar ankomst, sikrere og mer effektiv person- og godstransport i vårt langstrakte veinett er ønsker som Statens vegvesen, ITS Norge (Intelligente transportsystemer) og Integra deler.  For å oppnå dette må mange nye systemer for datainnsamling, trafikkstyring og informasjonssystemer i sann tid på plass i hele vårt veinett.

Leverandørutviklingsprogram
For å sikre seg en god utvikling med flere leverandører/tekniske systemintegratorer og gode teknologiske løsninger, ønsker Statens vegvesen å bidra i nytt leverandørutviklingsprogram. Innenfor området er det et stort nasjonalt og internasjonalt vekstpotensial fremover. Her har Norge en mulighet til å ta en fremtredende posisjon. En slik satsning vil kreve et tettere samarbeid mellom private bedrifter, offentlig virksomhet, FoU og utdanningsinstitusjoner. Virkemiddelet heter ITS Arena.

Arenaprosjekt
Sammen med ITS Norge forbereder Integra nå et arenaprosjekt. Et arenaprosjekt er et nettverk for å styrke en næringsklynges potensial i en global konkurranse. Arenaprogrammets mål er å øke verdiskapingen i regionale næringsmiljøer; miljøer med en konsentrasjon av bedrifter innen samme bransje/verdikjede, som sammen kan danne et velutviklet kompetansemiljø.

Tema for vårt arenaprosjekt er utvikling av teknologi og tjenester som støtter opp under implementeringen av samvirkende systemer til støtte for biltrafikken i Norge.

Vi gleder oss over initiativet og ser frem til våre medlemmers deltakelse i en ny næringsutvikling.