Hvite sertifikater

Norsk Teknologi har i en årrekke jobbet for å få Regjeringen til å innføre energisparebevis, også kalt hvite sertifikater. Dette virkemiddelet pålegger den enkelte energileverandør å iverksette årlige sparetiltak, tilsvarende en viss prosentsats av sin lokale energileveranse. Løsningen har allerede gitt gode resultater i flere EU-land.

Hvite sertifikater, også kjent som energisparebevis, er en ordning hvor myndighetene pålegger for eksempel energileverandører å betale for gjennomføringen av energisparende tiltak i næringsbygg og privatboliger. Hvert energisparebevis tilsvarer en bestemt mengde spart energi, og bevisene kan kjøpes og selges mellom ulike markedsaktører.

Konkret målsetting
Myndighetene utformer en konkret målsetting om energieffektivisering, uttrykt i form av en mengde spart energi eller redusert andel av det totale energiforbruket. Myndighetene må videre definere hvilke sektorer man ønsker å effektivisere og hvilke energibærere man ønsker å redusere forbruket av. 

Pålagte energibesparelser
Et forvaltningsorgan vil ha ansvaret for å etablere og føre tilsyn med ordningen. Dette organet vil pålegge enkeltaktører å gjennomføre eller finansiere en mengde energibesparelser, som i sum utgjør myndighetenes målsetning. Forpliktede aktører kan eksempelvis være energileverandører eller distributører. For å oppfylle sertifikatplikten kan disse aktørene selv gjennomføre energisparetiltak, eller legge til rette for finansiering av energisparetiltak utløst av tredjeparts aktører. I de tilfeller der tredjepart gjennomfører energisparetiltak, vil det utstedes et sertifikat som dokumenterer energibesparelsen. Forpliktende aktører kan dermed oppfylle sine forpliktelser gjennom å kjøpe et antall sertifikater som i sum utgjør forpliktelsen. 

Gode erfaringer
Flere land har meget gode erfaringer med ordningen, som synes å levere målene som er fastsatt av myndighetene, og de forpliktende selskapene oppnår sine måltall. Erfaringene tilsier også at tiltakene som gjennomføres er kostnadseffektive, og det har oppstått et helt nytt marked for bedrifter som leverer produkter og tjenester for mer effektiv bruk av energi hos sluttbrukerne.