Brukerne og behovene

Ulike brukere har ulike velferdsteknologiske behov. For å sikre en best mulig tilpasning for den enkelte brukeren, er det viktig at helsepersonell og teknologer kommuniserer godt, og sammen kommer frem til de mest hensiktsmessige løsningene.

En stor utfordring med å utvikle gode velferdsteknologiske løsninger, er dialogen mellom helse- og omsorgssektoren og teknologene. Dette er en utfordring som krever tverrfaglig kompetanse; teknologene må sette seg inn i brukernes behov, og kommuner og omsorgssektoren må sette seg inn i de oppgavene teknologien kan løse. Hele tiden må brukeren og brukerens behov stå i fokus.

Brukeren
Brukeren er først og fremst den pleietrengende, altså beboeren som har behov for bistand eller mottar kommunale omsorgstjenester.

Brukeren kan i denne sammenheng også være:

  • Pårørende, barn, familie, venner og øvrig sosialt nettverk
  • Omsorgsarbeidere, ansatte i omsorgstjenesten som har sitt daglige virke med å yte bistand til pleietrengende
  • Tjenesteyter; kommunene ved hjemmetjenesten eller institusjoner (sykehjem og omsorgsboliger) som har et overordnet ansvar for å yte lovpålagte omsorgstjenester til kommunenes innbyggere
  • Andre, f.eks. bestyrer eller husverter i bofellesskap for pleietrengende (omsorgsboliger)

Behovene
Behovene vil i stor grad variere fra bruker til bruker. Norsk Teknologi legger stor vekt på at boliger beregnet for eldre og pleietrengende må være funksjonelle og fleksible. Ved for eksempel å ta i bruk Smarthusteknologi i grunninstallasjonen, vil man enkelt kunne tilpasse boligen til beboerens behov til enhver tid. Slik kan man utsette at pleietrengende må flytte, selv når pleiebehovene øker.

Smarthusløsninger
En Smarthusinstallasjon kan ivareta oppgaver som trygghet og sikkerhet, riktig og tilpasset belysning, tilpasset temperatur og ventilasjon, samt infrastruktur for telefon og kommunikasjonsløsninger. Med en fleksibel Smarthusinstallasjon vil det være enkelt og rimelig å installere nye tekniske funksjoner etter hvert som beboerens behov endrer seg.

Nytt faktahefte
Norsk Teknologi har nylig lansert et nytt faktahefte om velferdsteknologi. Dette kan du laste ned her.